State unemployment rates, by race/ethnicity and overall, 2021Q2

State All White Black Hispanic AAPI
United States 5.9% 4.7% 9.2% 7.7% 5.8%
Alabama 3.4% 3.2% 4.5% NA NA
Alaska 6.6% 4.8% NA NA NA
Arizona 6.7% 6.0% NA 7.2% NA
Arkansas 4.4% 3.9% NA NA NA
California 7.8% 6.3% 11.9% 8.7% 7.4%
Colorado 6.3% 4.7% NA 9.2% NA
Connecticut 8.0% 7.8% NA NA NA
Delaware 6.0% 4.8% NA NA NA
Washington D.C. 7.2% 3.0% 13.8% NA NA
Florida 4.9% 3.5% 7.4% 6.3% NA
Georgia 4.1% 3.3% 6.0% 3.2% NA
Hawaii 8.1% 8.8% NA NA 7.6%
Idaho 3.0% 2.9% NA 3.4% NA
Illinois 7.1% 5.7% 12.4% 8.6% NA
Indiana 4.0% 3.6% NA NA NA
Iowa 3.9% 3.3% NA NA NA
Kansas 3.6% 3.4% NA NA NA
Kentucky 4.5% 4.4% NA NA NA
Louisiana 7.1% 5.1% 10.8% NA NA
Maine 4.8% 4.8% NA NA NA
Maryland 6.2% 4.7% 9.5% NA NA
Massachusetts 5.4% 4.3% NA 10.4% NA
Michigan 5.0% 4.3% NA NA NA
Minnesota 4.0% 4.0% NA NA NA
Mississippi 6.2% 3.4% 9.7% NA NA
Missouri 4.2% 3.6% NA NA NA
Montana 3.7% 3.3% NA NA NA
Nebraska 2.6% 2.1% NA NA NA
Nevada 7.9% 6.4% NA 7.0% NA
New Hampshire 2.9% 3.1% NA NA NA
New Jersey 7.3% 6.6% NA 8.8% 4.4%
New Mexico 8.0% 6.2% NA 8.8% NA
New York 7.9% 5.7% 10.6% 11.0% 9.6%
North Carolina 4.8% 3.5% 7.7% 7.5% NA
North Dakota 4.1% 3.4% NA NA NA
Ohio 5.0% 4.2% 11.0% NA NA
Oklahoma 3.9% 3.3% NA NA NA
Oregon 5.8% 5.0% NA NA NA
Pennsylvania 7.0% 5.8% NA NA NA
Rhode Island 6.1% 5.1% NA NA NA
South Carolina 4.7% 4.1% 7.1% NA NA
South Dakota 2.8% 2.0% NA NA NA
Tennessee 5.0% 4.2% 7.4% NA NA
Texas 6.6% 4.6% 10.8% 7.9% 4.5%
Utah 2.7% 2.5% NA NA NA
Vermont 3.0% 2.9% NA NA NA
Virginia 4.5% 3.7% 7.8% NA NA
Washington 5.3% 5.0% NA 6.4% 4.6%
West Virginia 5.5% 5.2% NA NA NA
Wisconsin 3.9% 3.4% NA NA NA
Wyoming 5.4% 4.6% NA NA NA

Notes: AAPI stands for Asian American/Pacific Islander. The map reports unemployment rates only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data.

View the underlying data on epi.org.