Change in state unemployment rates by race and ethnicity from 2007Q4 to 2019Q1 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
United States -0.9 -1.9 -1.2 -0.4
Alabama -1.0 0.5 NA NA
Alaska -0.7 NA NA NA
Arizona 0.7 NA 0.7 NA
Arkansas -1.6 -2.1 NA NA
California -1.4 -4.6 -1.7 -1.8
Colorado -0.6 NA -0.1 NA
Connecticut -1.1 NA -1.6 NA
Delaware -0.1 1.3 NA NA
District of Columbia 0.3 1.7 NA NA
Florida -1.0 -0.7 -2.5 NA
Georgia -0.6 -1.6 -4.7 NA
Hawaii -1.1 NA NA -0.4
Idaho -0.4 NA NA NA
Illinois -0.8 -2.9 -2.1 -0.3
Indiana -1.4 -2.3 NA NA
Iowa -1.3 NA NA NA
Kansas -0.7 NA NA NA
Kentucky -1.3 NA NA NA
Louisiana 0.7 -0.2 NA NA
Maine -1.6 NA NA NA
Maryland 0.0 0.4 NA NA
Massachusetts -1.9 NA NA NA
Michigan -2.7 -8.8 NA NA
Minnesota -1.5 NA NA NA
Mississippi -0.9 -2.1 NA NA
Missouri -2.2 -4.3 NA NA
Montana -0.1 NA NA NA
Nebraska -0.5 NA NA NA
Nevada -0.4 NA -1.0 -1.6
New Hampshire -1.4 NA NA NA
New Jersey -0.4 -2.8 -0.9 2.1
New Mexico 1.0 NA 0.4 NA
New York -0.5 -1.0 -2.4 -1.1
North Carolina -1.3 -1.6 -1.4 NA
North Dakota 0.1 NA NA NA
Ohio -0.5 -6.1 NA NA
Oklahoma -0.6 NA NA NA
Oregon -1.6 NA NA NA
Pennsylvania -1.1 1.2 NA NA
Rhode Island -2.5 NA NA NA
South Carolina -1.4 -6.1 NA NA
South Dakota -0.4 NA NA NA
Tennessee -1.7 -4.6 NA NA
Texas -0.2 -2.5 -0.4 -0.1
Utah 0.4 NA -0.3 NA
Vermont -1.9 NA NA NA
Virginia -1.1 0.3 -0.6 NA
Washington -1.2 NA 3.0 0.8
West Virginia 0.1 NA NA NA
Wisconsin -1.5 NA NA NA
Wyoming 1.0 NA NA NA

Note: The table reports data only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.